Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost European National Panels s.r.o., IČ: 24309427, se sídlem Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (dále i jako „Provozovatel“ nebo „Panel”) prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává za účelem výzkumu trhu a obchodní činnosti, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Provozovatel vás v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Společnosti vlastnící Provozovatele (Nielsen Admosphere, a.s., IČ: 26241226, se sídlem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; NMS Market Research s.r.o., IČ: 25749315, se sídlem U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; STEM/MARK, a.s., IČ: 61859591, se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika – dále jen „Společníci“). Provozovatel a jeho vlastníci jsou členy organizace SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění). Veškeré činnosti Provozovatele včetně zpracování osobních údajů probíhá v souladu s oborovými kodexy ICC/ESOMAR, pravidly SIMAR a podnikovými směrnicemi.

I. Základní ustanovení

 1. Společnost European National Panels s.r.o. je provozovatelem online panelů pro výzkum trhu a sociologický výzkum, přičemž respondentům (členům panelu) a svým klientům (zadavatelům výzkumů) zprostředkovává účast respondentů ve výzkumech na různá témata. Zprostředkováváme zejména účast na online dotaznících. V omezené míře pak na telefonních výzkumech a osobním dotazování.
 2. V případě našich potenciálních, aktuálních klientů a partnerů je správcem osobních údajů společnost European National Panels s.r.o.
 3. Kontaktní údaje správce jsou European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: info@narodnipanel.cz.
 4. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy člověku, o němž víme, nebo si dokážeme zjistit, o koho konkrétně se jedná.
 5. Vždy se snažíme o omezení zpracování osobních údajů na co nejnižší míru. Technicko-organizační procesy jsou u nás nastaveny tak, aby ochránily vaše soukromí v souladu s GDPR, platnou legislativou a etickými pravidly oboru.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Provozovatele našimi zaměstnanci (na základě pracovní smlouvy, dohody či jiné formě spolupráce), případně dalšími zpracovateli. K osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci či další zpracovatelé, kteří ho nezbytně potřebují pro výkon pracovních povinností nebo pro plnění našich pokynů. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky (především statistických, kancelářských a účetních softwarů, případně vlastních aplikací Provozovatele), popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Provozovatel technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se osobních údajů.

II. Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Panel zpracovává především vaše identifikační a kontaktní osobní údaje:
  a) které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které získal na základě Vaší poptávky,
  b) které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které získal na základě Vaší objednávky,
  c) které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Panel v některých případech sbírá informace od návštěvníků svých webových stránek za pomoci automatizované technologie (např. využití logů webových serverů pro sběr IP adres a cookies).

III. Právní základ zpracování osobních údajů a účel zpracování

 1. Panel zpracovává vaše osobní údaje na základě těchto zákonných důvodů:
  a) plnění smlouvy mezi vámi a Panelem,
  b) oprávněný zájem Panelu na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),
  c) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce služby,
  d) váš souhlas s běžnými analýzami návštěvnosti webu a odhalení případných chyb webu,
  e) oprávněný zájem Panelu na vedení interních statistik,
  f) váš souhlas s cílenou reklamou.
 2. Panel zpracovává vaše osobní údaje pro tyto účely:
  a) odpověď na vaši poptávku zaslanou skrz poptávkový formulář, případně e-mailem,
  b) vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Panelem,
  c) zasílání obchodních sdělení a realizace dalších marketingových aktivit,
  d) interní přehledy a statistiky o obchodní činnosti Panelu,
  e) analýza návštěvnosti webu,
  f) cílená reklama (retargeting).

Právní základ

Účel zpracování

Zpracovávané údaje

Zdroj údajů

Plnění smlouvy

Odpověď na poptávku zaslanou skrz poptávkový formulář/e-mail

Jméno a příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mail, název pozice, název firmy

Poptávkový formulář/e-mail (údaje poskytuje subjekt údajů)

Plnění smlouvy

Realizace objednávky

Jméno a příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mail, název pozice, název firmy

Informace z objednávek (údaje poskytuje subjekt údajů)

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Jméno a příjmení, Pracovní e-mail

Informace z objednávek

Oprávněný zájem

Interní přehledy a statistiky obchodní činnosti

Jméno a příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mail, název pozice, název firmy

Informace z poptávek/objednávek

Souhlas

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

Jméno a příjmení, Pracovní e-mail

Informace z poptávek (v případě nerealizovaných poptávek)

Souhlas

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce, cookies

Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou

Souhlas

Cílená reklama (retargeting)

IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu, cookies

Zobrazení určitých stránek na webu

 1. Na webových stránkách Panelu jsou využívány tyto typy cookies:
  a) technické cookies – jsou nezbytné pro správnou technickou funkčnost webu, bez nich by webové stránky nefungovaly, proto se k jejich využití nevyžaduje souhlas;

Název

Účel

Expirace

cookielawinfo-checkbox-necessary

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-functional

Cookie je nastavena pluginem GDPR Cookie Consent k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Funkční“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-performance

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-analytics

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Analytika“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Reklama“.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-others

Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Ostatní“.

1 rok

auth cookie (Čenda)

autentifikace přihlášeného uživatele

1 hodina

b) preferenční cookies – jde o cookies, díky kterým si webová stránka pamatuje informace, které mění, jak webová stránka vypadá nebo jak se chová (např. nastavení vzhledu, jazyka atd.);

Název

Účel

Expirace

wpml_browser_redirect_test

Tento soubor cookie je nastaven pluginem WPML WordPress a používá se k testování, zda jsou v prohlížeči povoleny soubory cookie.

relace

_icl_visitor_lang_js

Tento soubor cookie je uložen pluginem WPML WordPress. Účelem cookie je uložit přesměrovaný jazyk.

1 den

c) analytické/statistické cookies – tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem používáte webové stránky, a slouží k jejich vylepšování a odhalování chyb;

Název

Účel

Expirace

_ga

Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.

2 roky

_gid

Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.

1 den

_gat_gtag_UA_49990309_6

Nastaveno prohlížečem Google k rozlišení uživatelů.

1 minuta

Detailní informace o Google Analytics naleznete na těchto odkazech:

d) marketingové/ reklamní cookies – používají se pro sledování chování návštěvníků na webových stránkách se záměrem zobrazit jim dle jejich chování cílenou reklamu tak, aby pro ně byla relevantní a zajímavá.

Název

Účel

Expirace

Google Ads

vyhodnocení kampaní

30 dnů

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Panel uchovává osobní údaje:
  a) po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, respektive výzkumného projektu, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle pak 5 let od posledního společného výzkumného projektu,
  b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle pak 5 let.
  c) v případě analýzy návštěvnosti webu a cílené reklamy po dobu nezbytně nutnou
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Panel osobní údaje vymaže.

V. Předávání osobních údajů

 1. Panel se vždy snaží omezit předávání osobních údajů na nejnižší možnou míru. V některých případech nicméně dochází k předávání osobních údajů těmto příjemcům:
  a) dalším zpracovatelům (viz. VI. Další zpracovatelé),
  b) Společníkům,
  c) našim partnerům,
  d) státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy.

VI. Další zpracovatelé

 1. Panel využívá následující další zpracovatele:
  a) poskytovatelé komunikační platformy (e-mail, kalendář, sdílení dokumenty),
  b) poskytovatelé analytických služeb webu (např. Google Analytics),
  c) poskytovatelé účetních služeb (účetnictví, finance, fakturace),
  d) poskytovatelé IT služeb, technické podpory, údržby a maintenance.

VII. Vaše práva týkající se osobních údajů

 1. Právo na informace:
  a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo kdykoli požadovat bezplatnou informaci o tomto zpracovávání (zejména identifikaci správce a zpracovatele, případně dalších zpracovatelů; informaci o účelech zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích či kategorii příjemců osobních údajů a době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů; zda zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany; informaci o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování).
  b) Informace vám rádi poskytneme, pokud ovšem bude vaše žádost vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se bude opakovat, můžeme odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.
 2.  Právo na opravu
  a) Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou aktuální, máte právo požádat o jejich opravu.
 3. Právo vznést námitku
  a) Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s platnou legislativou, můžete proti tomuto zpracovávání vznést námitku a požádat nás o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  b) Všechny žádosti můžete uplatňovat e-mailem na adrese info@narodnipanel.cz
  c) Vaším právem je obrátit se s námitkou proti zpracování osobních údajů na Vám příslušný dozorový orgán. Případně se můžete obrátit na dozorový orgán působící v místě sídla Panelu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.
 4. Právo na výmaz a odvolání souhlasu
  a) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat, a v takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány.
  b) Právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů.
  c) Vaše osobní údaje budou vymazány také tehdy, pokud již nebudou potřeba pro výzkumný projekt či další spolupráci, nebo jestliže bude jejich uložení nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů, případně pokud bude vaše námitka proti zpracovávání vašich osobních údajů vyhodnocena jako oprávněná.
 5. Právo na omezení zpracování
  a) Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování v případě, že se budete domnívat, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, zpracování neprobíhá v souladu s platnou legislativou, osobní údaje již nepotřebujeme pro daný výzkumný projekt a v případě, že vznesete námitku a bude probíhat její vyhodnocování.
 6. Právo na přenositelnost údajů
  a) V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zpracování probíhá automatizovaně, máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli osobní údaje, které o vás uchováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 7. Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
  a) Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky, nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.
  b) Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy, nebo je to povoleno právním řádem.

V případě, že máte jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak, pokud chcete uplatnit některé se svých práv.

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů: 21. 01. 2022